Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasi, Lerik r.-nu
Təvəllüdü 14.11.1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Universiteti, kimya və biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2306.01

Üzvi kimya

Mono-, di(2-hidroksilpropil)aminlərin və tiokarbamidlərin sintezi və xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90, o cümlədən 1 monoqrafiya

 

58


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- magistrlərin sayı

 


1

2 magistr, 2 doktorantın elmi rəhbərliyi davam edir

Əsas elmi nailiyyətləri – Fundаmentаl tədqiqаtlаr sаhəsində аpаrılаn işlər nəticəsində müxtəlif funksiyаlı аşqаrlаrın təsir mexаnizmi öyrənilmiş, аşqаrlаrın tərkibi, quruluşu və funksiоnаl xаssələri аrаsındаkı аsılılıq müəyyənləşdirilmişdir. Bu tədqiqаtlаr nəticəsində yüksək təsirə mаlik аşqаrlаrın оptimаl quruluşu prоqnоzlаşdırılmış və sintez edilmişdir.

-  İlk dəfə İtaliya, Türkiyə və İran alimləri ilə müştərək yerinə yetirilən tədqiqatlar nəticəsində 50-dən artıq di-, tetra-, heksahidroprimidintionlar, onların xlorlu və sulfamidlərdən ibarət yeni törəmələri sintez edilmiş və fərqli metodla antioksidant, karboanhidraz I, II izoenzimlər üzrə yüksək inhibitor təsirləri müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Sujayev et al. Some New Approaches in Synthesis of Physiologically Active Substances, monography, Lambert Academic Publishing, Germany, april, 2016. (kitab).

2.Sujayev et al. (2016). Synthesis of N-alkyl(aril)-tetra pyrimidine thiones and investigation of their human carbonic anhydrase I and II inhibitory effects. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31(6), 1157-1162.

3.Sujayev et al. Synthesis of some tetrahydropyrimidine-5-carboxylates, determination of their metal chelating effects and inhibition profiles against acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, March 2016, V.31(6), p.1531-1539.

4.А.Р.Суджаев и др., Исследование антиокислительных свойств тиокарбамидных производных некоторых аминоспиртов”, Журнал прикладной химии, 2012, т.84, №8, с.1329-1332.

5.Sujayev et al. 2017, Synthesis and bioactivity of several new hetaryl sulfonamides, J Enzyme Inhib Med Chem 32, 137-45.

6.Sujayev et al. 2018 Synthesis, characterization, antioxidant, antidiabetic, anticholinergic, and antiepileptic properties of novel N-substituted tetrahydropyrimidines based on phenylthiourea, J Biochem Mol Toxic, 32, e22221. DOI: 10.1002/jbt.22221.

7.Sujayev et al. 2018, Synthesis, characterization, crystal structure, electrochemical studies and biological evaluation of metal complexes with thiosemicarbazone of glyoxylic acid, Polyhedron, 155, 15, 25-33.

8.Sujayev et al. 2019, The synthesis and biological evaluation of optically active 2-amino-4-aryl-7,7-dimethyl-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-chromen-3-carbonitriles in the presence of chiral organic catalysts: antidiabetic and anticholinergics potentials, Archiv der Pharmazie, 352, e1800317. doi: 10.1002/ardp.201800317.

9.Sujayev et al. Computational Investigation of Catalytic Effects of CX3COOH (X=F,Cl,H) on the three-component cyclocondensation reaction, Journal Molecular Modeling, June 2019, 25:173, https://doi.org/10.1007/s00894-019-4059-7.

10.Ə.R.Sucayev, M.Ə.Allahverdiyev, Y.C.Səfərov “1-(2-anilino-1-metiletil) tiokarbamid sürtkü yağlarına təsir edən antimikrob aşqar kimi”, Az. SMPDK-nin ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, rəsmi bülleten, А20070281, №3, 2009.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Bakı Mühəndislik Universiteti Dövlət İmtahan və Buraxılış Attestasiya Komisiyasının sədri

Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan rəhbəri

Bio-organic chemistry jurnalında beynəlxalq rəyçi
Pedaqoji fəaliyyəti Aşqarlar Kimyası İnstitutunun magistrlərinə “Zərif üzvi sintez” fənni üzrə məruzələrin oxunması və onlara elmi rəhbərlik 
Digər fəaliyyəti  AMEA AKİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri
Təltif və mükafatları

“Gənclər üçün akademik Əli Quliyev mükafatı” (2014)

“Web of Science Awards” (2018)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci  məhəllə   
Vəzifəsi Aşqarlarin sintezi və təsir mexanizminin nəzəri əsasları laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3978801
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu s.afsun@mail.rusucayevafsun@gmail.com